Spolek Naturpark Fichtelgebirge e.V. v roli svazu péče o krajinu v okrese Wunsiedel

Péče o krajinu za účelem zachování naší bohaté kulturní krajiny má v Přírodním
parku Smrčiny tradici. Tyto práce na přirozených stanovištích, která díky svému
využití začala vyžadovat péči, jsou po více než 20 let zvládány za pomoci
zemědělské sféry, vlastníků pozemků, komunální sféry, odborných úřadů a svazů
ochrany přírody.
Péče o krajinu podle starých zemědělských tradic
Jednou z metod celostátně provozované péče o krajinu je, začít znovu tam, kde
musela zemědělská sféra v posledních letech a desetiletích díky strukturálním
změnám skončit. Tento nový přístup spočívající v tom, že bude znovu věnována
péče mokřadním loukám, dojde k zamokřování zarostlých lesních rašelinišť a křoviny
budou opět využívány jako podrosty, poslouží nejen ohroženým živočichům a
rostlinám a jejich domovským stanovištím, ale také obyvatelstvu, které se
v udržované krajině s pestrými loukami, čistými potůčky, křovinami a okraji lesů
bohatými na plody cítí jako doma.

Podpora z Bavorského ministerstva pro životní prostředí a z EU
Tento úkol s velkým počtem jednotlivých projektů v naší malé středohorské oblasti je
možno zvládat pouze díky vysokým dotačním sazbám z programů Bavorského
ministerstva životního prostředí a EU. Vlastní prostředky jsou financovány
z prostředků okresu Wunsiedel i. Fichtelgebirge, příslušných měst a obcí, svazů
ochrany přírody a sponzorů z privátní sféry. Spolek Naturpark Fichtelgebirge e.V.
zadává každým rokem zakázky k sečení ladem ležících nížinných rašelinišť, lesních
luk a pozemků s vysoko stébelnatými lemovými společenstvy, aby na jedné straně
zůstal zachován otevřený charakter naší tradičně intenzívně využívané kulturní
krajiny, a na druhé straně se zastavilo značné ubývání vysoce specializovaných
druhů zvířat a rostlin: Místním znalcům motýlů byl žluťásek borůvkový na borůvkách
nebo arnice v padesátých letech známý jako nejhojněji se vyskytující denní motýl na
rašeliništích – dnes je tento denní motýl považován za dávno vymizelý. Existovalo-li
ve Smrčinách ve stejné době ještě cca 1500 ha rašelinišť s rašelinnými stelivovými
loukami a mokrými plochami ke spásání, tak v dnešní době jich existuje sporadicky
každopádně tak 10 procent. Zbytek je odvodněn, meliorován, osázen stromy nebo se
na něm po jeho využití bez přičinění vyvinuly mokré březiny a smrčiny. To je
politováníhodné i pro vymizelého tetřívka obecného a ohroženou bekasinu (sluku
otavní), kteří jako zdroj potravy potřebují otevřené mokřady s krátkým trávníkem.

Dobrovolná spolupráce s vlastníky pozemků a zemědělci
Práce spojené s péčí o biotopy vyplňují v zemědělských provozech mezery v období
mezi senosečí a sklizní obilí. Pokud se v polovině 80. let do nového pole působnosti
„Péče o krajinu“ pustilo pouze několik jednotlivých zemědělců, pak je to dnes ročně
asi 100 zemědělců spolupracujících se Svazem pro péči o krajinu, jejichž
zprostředkovatelem je spolek Maschinenring Wunsiedel e.V. Neustálý nárůst
zaznamenává spolek Naturpark Fichtelgebirge e.V. také v případě nabízených ploch
biotopů vyžadujících péči, a dále nerentabilních hospodářských ploch poskytovanými
zainteresovanými občany k zakládání tůněk a lesíků. To je znamení, že se nejedná
pouze o starost o zachování našeho čápa bílého, vážky, arniky, orchidejí a netopýrů
ze strany úřadů, ale že se o péči o krajinu zajímá spousta občanů.

Kontakt
Dipl.-Ing. Gudrun Frohmader-Heubeck
Fachkraft für Landschaftspflege im Naturpark Fichtelgebirge e.V.:
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Jean Paul Str. 9
95632 Wunsiedel
Zimmer D.56
Tel.:09232/80-522
Fax: 09232/80-9522
E-mail: gudrun.frohmader-heubeck@landkreis-wunsiedel.de


Úkoly
• Odborné posuzování biotopů vyžadujících péči
• Kontaktní partner pro občany a vlastníky pozemků
• Zprostředkování možných dotačních programů
• Realizace okresního programu na ochranu přírodu
• Organizace prací v souvislosti s péčí o krajinu
• Spolupráce na programech na ochranu druhů a biotopů
• Spolupráce na systémech propojení biotopů
• Spolupráce s regionálním managementem
• Práce s veřejností
• Přednášky a exkurze