Svět rostlin ve Smrčinách

Smrčiny ukrývají ještě celou řadu rostlinných druhů regionálního a nadregionálního
významu. Jsou mezi nimi lesní rostliny, různé druhy rostlin rostoucích na rašeliništích
a horských loukách, rostliny v houštinách, v okrajových částech, na trávnících
mimořádně chudých na živiny a druhy rostoucí v nivách řek na nížinných sečených
loukách. Vzácné rostliny se nacházejí také ve stojatých i tekoucích vodách, rovněž
tak v kamenných mořích, na stěnách kamenolomů, v hliništích a v pískovnách. Tato
společenství jsou ovlivněna různými druhy půd, nadmořskou výškou, strukturou a
formami využití. Patří k nim i pozůstatky z doby ledové jako je borovice blatka.
Znalosti o výskytu zdejších rostlin jsou v Přírodním parku Smrčiny excelentní.
Botaničky a botanici zapojení do dlouhodobého pozorování dokumentují vyskytující
se druhy a doplňují seznamy flóry. Databáze divoce rostoucích původních rostlin
s trávami a bylinami v současné době obsahuje téměř 500 sepsaných druhů v okrese
Wunsiedel. K tomu je třeba přičíst dřeviny, migrující druhy a zdivočelé kulturní
rostliny. Leckteré nově objevené teplomilné trvalky jsou také odrazem oteplování
klimatu.
Stejně jako v celém Bavorsku je ztráta rostlinných druhů zřejmá i ve Smrčinách.
Zmizely některé druhy orchidejí, louky s arnikou jsou velmi vzácné a často jsou
chráněné vyhláškami k ochraně území, pro některé druhy jako je kociánek
dvoudomý, hvozdík lesní, leknín bělostný nebo vřesovec pleťový organizuje Přírodní
park Smrčiny, jakožto svaz ochrany přírody, a další subjekty opatření podporující
záchranu druhů. Do projektů ochrany přírody místních svazů ochrany přírody jsou
zahrnuta také stanoviště tučnice obecné, horské louky plné prstnatců, louky na
slatinách s čertkusem lučním atd. K tomu je třeba přičíst velmi využívané bavorské
podpůrné programy orgánů ochrany přírody věnované extenzivní péči o louky a
pastviny, které pomohou se zachováním našich typických kvetoucích luk ve
středohořích, jak nejlépe to jen půjde.