Horské louky ve Vysokých Smrčinách

V obcích Nagel, Meierhof, Ebnath, Fichtelberg, Bischofsgrün, Kornbach a dalších se
nacházejí extenzivně využívané horské louky jakožto hodnotné krajinné prvky naší
středohorské krajiny. Objevují se také pro Smrčiny charakteristické horské louky
částečně porostlé koprníkem štětinolistým. Koprník štětinolistý je starobylá bíle
kvetoucí bylina a léčivá rostlina. Třezalka skvrnitá, řebíček obecný, mochna nátržník,
kokrhel, kopretina a zvonek okrouhlolistý charakterizují vzhled bylinných a
květinových luk sečených maximálně dvakrát do roka a hnojených pouze minimálně.

Travinami tvořícími tyto porosty jsou aromatická tomka vonná, kostřava červená,
psineček obecný a trojštět žlutavý. Hojně se zde vyskytují přechody sečených luk v
druhové bohaté smilkové louky porostlé arnikou, trojzubcem a všivcem lesním
požívajícím mimořádnou ochranu dle směrnice EU Natura 2000. Na vlhkých úbočích
se rozprostírají pozůstatky slatinišť, ale na malých plochách se nacházejí také
přechodová rašeliniště a třasoviště. Horské louky a mokřady se objevují na
vymýcených místech Vysokých Smrčin, kde se zemědělská činnost pohybovala vždy
již na hranici možností. Pozemky rozparcelované do malých parcel byly ve vlastnictví
mnoha vlastníků. Zemědělství a chov dobytka doprovázela řemeslná výroba a
průmyslová činnost k zajištění soběstačnosti, k zajišťování živobytí pouze
zemědělskou činností s intenzívní rostlinnou výrobou díky drsnému klimatu, kyselým
půdám s vysokým obsahem skeletu a hojnému počtu pramenů téměř nedocházelo.
V dnešní době mají podřízené orgány pro ochranu přírody a organizace péči o
krajinu mnoho partnerů. Hojný počet ploch na výše položených vymýcených
plochách je podporován v rámci programu smluvní ochrany přírody Bavorského
ministerstva životního prostředí, subjekty péče o krajinu čistí plochy zarostlé keři a
křovím a podporují primární kultivaci. Nemalý počet obyvatel v obcích s horskými
loukami má koně, ovce, skot a kozy a chovem svých zvířat přispívají k udržování
otevřené, druhově bohaté kulturní krajiny.